Jannis
Kounellis
Pireo, 1936 - Roma, 2017
Artista
Jannis Kounellis
Italia
2001
29'
Jannis Kounellis. Frammenti di un diario
Francia
1995
35'
Kounellis in Messico
Germania
2000
26'