Gian Luigi
Rondi
Tirano, 1921 - Roma, 2016
Critico cinematografico
Gian Luigi Rondi. Vita, cinema, passione
Giorgio Treves