Carlo
Mollino
Torino, 1905 - Torino, 1973
Architect